Open post

Uppopuun käyttö vesien suojelussa tutkitusti toimivaa

Suomen vesistöissä ja lammissa on luonnostaan ollut puuaineista puiden ja pensaiden joutuessa vesistöön. Tavallinen rannoillaliikkuja muistaa nämä rangat ja liekopuut limaisina kiusankappaleina, jotka haittaavat liikkumista. Näillä rumilla risuilla on kuitenkin vesistöjä puhdistava vaikutus, josta on nyt tutkittua tietoa, Keinotekoisesti vesistöihin asetettujen puutavaranippujen vaikutusta metsätalouden aiheuttamien ravinteiden yms. valumien haittavaikutusten torjuntaan on tutkittu  PuuMaVesi-hankkeessa. Vesistöön,...

Open post

Syntyvyys tappaa

Jos tai kun ilmasto muuttuu ihmisen toimien ansioista, niin suurin syyllinen on tietenkin yhtäältä kommunistinen Kiina ja länsimainen vihervasemmistolaisuus, ja siihen tavalla tai toisella hurahtaneet ”hyödylliset idiootit ”. Tämä siksi, että väestönkasvulla on keskeinen merkitys elämän jatkumiselle, rauhalle ja elinehdoillemme. Syyllisiä ovat vihervasemmisto ja hyödylliset idiootit Jokainen ymmärtää ,että jos jokin eläinpopulaatio kasvaa yli...

Open post

Hiilineutraalin tieliikenteen suunnitelma luonnoksella, -lue ja pelästy

”Fossiilittoman liikenteen tiekartta on suunnitelmaluonnos siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja poistetaan vuoteen 2045 mennessä”, kertoo Liikenne- ja viestintäministeriö tänään. Liikenne- ja viestintäministeriö perusti eilen ministeriöiden välisen fossiilittoman liikenteen ohjausryhmän,  jonka pitäisi ohjastaa meidät hallitusohjelman-mukaiseen tulevaisuuteen, jonka pitäisi olla hiilineutraali, niinkuin sanonta kuuluu. Ohjausryhmässä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, työ-...

Open post

Suomen ympäristökeskuksen leväkatsaus julkaistu: Sinilevän esiintyminen vähäisempää

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n viikoittainen sinilevätiedotus alkaa tällä viikolla. Merialueilta on vasta vähän havaintoja, järviltä vain kaksi. Suomen merialueilla vallitsee tavanomainen alkukesän tilanne, eli runsaita ja laajoja sinileväkukintoja ei vielä esiinny. Sinilevää on havaittu paikoin Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä avoimella Suomenlahdella, kertoo SYKE. Sinileväseurantaan voi osallistua kesän aikana älypuhelimissa toimivan Havaintolähetin avulla tai...

Open post

Ympäristöministeriöltä kolme miljoonaa kunnille ympäristönhoitotöihin

Ympäristöministeriö tukee kuntia tänä vuonna kolmella miljoonalla ympäristön ennallistamisessa ja luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Kunta-Helmi -ohjelmasta avustetaan kuntia ja kuntayhtymiä ympäristönhoitotöiden toteuttamisessa. Avustusohjelma tukee soiden ennallistamista, lintuvesien ja kosteikkojen, metsäisten elinympäristöjen, ja perinneympäristöjen kunnostamista ja hoitoa, sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostamista. Halusimme suunnata ohjelmaan kunnille oman osion, Kunta-Helmen, sillä kunnista on tullut paljon toiveita päästä...

Open post

Leuto talvi lisäsi Saaristomeren fosforikuormaa, hajapäästöt eivät ole muutenkaan hallinnassa

Suomen vuonna 2010 asettama tavoite Saaristomeren tilan parantamisesta vuoteen 2020 mennessä näyttää jäävän tavoittamatta. Edelliseen arviointiin, vuodelta 2013, verrattuna Saaristomeren tila on huonontunut, pääosin tasolle tyydyttävä. Merialueita, joita kuvaisi määrite ”hyvä”, ei Saaristomerellä ole enää lainkaan. Sisäsaaristossa ja rannoilla löytyy jopa hyvin huonotilaisia kohteita. Päättyvän talven vähälumisuus ja vesisateisuus ovat osaltaan pitäneet fosforiarvot korkealla:...

Open post

Suomi mukana Euroopan muovisitoumuksessa

Euroopan muovisitoumus (European Plastics Pact) julkistettiin perjantaina Brysselissä, ja Suomi on siinä mukana.  Sitoumuksessa joukko Euroopan valtioita, yrityksiä ja järjestöjä ryhtyy vähentämään vapaaehtoisiin toimiin muoveista aiheutuvia ympäristöhaittoja. ”Tänään allekirjoitettu sitoumus on hieno esimerkki valtioiden, yritysten ja järjestöjen yhteistyöstä. Sitoumuksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja ne osoittavat, että eri tahot ovat valmiita vapaaehtoisiin toimiin ympäristön hyväksi....

Open post

Suomen ympäristökeskus selvitti kahden Saaristomerellä uponneen hylyn öljyriskejä

Suomen ympäristökeskus tutki tällä viikolla merentutkimusalus Arandan avulla kahta Saaristomerellä 1980-luvulla uponnutta alusta niiden öljyriskien takia. Hylyt makaavat 30-40 metrin syvyydessä keskellä Kihdin selkää, ja muodostavat öljypäästöuhan herkälle saaristoluonnolle. Tutkimusalus ARANDA lähdössä Saaristomerelle 18.11.2019 kuva: Jorma Rytkönen Hylyt sijaitsevat Ahvenanmaan maakunnan puolella ja ne on listattu Ahvenanmaan maakunnan öljyntorjuntasuunnitelmassa ongelmahylyiksi. Nyt toteutetun kartoituksen tavoitteena...

Open post

Pohjois-Lappiin perusteilla luonnonsuojelualueita suojeluun varatuille valtion maille

Pohjois-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille. Suojeltaviksi suunnitellut alueet on varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aiemmin. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus järjestävät syyskuussa Pohjois-Lapissa yleisötilaisuuksia, joissa halutaan kuulla sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä suojelualueiden perustamiseen. Alueet sijaitsevat Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöillä. Alueita on 17, ja niiden yhteispinta-ala on noin 33 000 hehtaaria. Paikallistahojen kanssa keskustelu on keskeinen osa...

Open post

Peltojen vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä

Peltoviljelyn ravinnevirtojen hallinta on monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus, jossa yhdellä kuormitusta vähentävällä tekijällä ei ole ratkaisevaa roolia. Juuri päättynyt Kiertovesi-hanke toi uutta tietoa peltoviljelyn ravinnevirroista ja ravinteiden kulkeutumisesta vesistöihin sekä ravinnekuormituksen hallinnasta. Hankkeessa arvioitiin maatalouden nykyistä vaikutusta ympäristön tilaan sekä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista tarkastelemalla vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia neljällä pilottialueella ja malliarvioiden avulla koko Suomen peltoalalla....

Scroll to top