Eduskunta päätti tänään ulkomaisen kausityövoiman maahantulosta (videotallenne)

Eduskunta ahkeroi tänään täysistunnossa jo kymmenestä alkaen. Käsittelyssä mielenkiintoisia asioita.

Esityslistalla:

 • Hallituksen esitykset: Valtioneuvosto on 8.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 41, 42/2020 vp.
 • Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin: Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 151, 157, 163, 167, 169, 170, 178/2020 vp.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 36/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 5/2020 vp; Toinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus. Vastalause on luettavissa alempana)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 38/2020 vp: Valiokunnan mietintö StVM 5/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 7/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 6/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 109/2019 vp; Valiokunnan mietintö LiVM 2/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 21/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 4/2020 vp; Toinen käsittely.
 • Ilmoituksia: Hallituksen esitykset: Valtioneuvosto on 9.4.2020 antanut hallituksen esityksen HE 43/2020 vp.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 10.00. Lähetys on myöhemmin nähtävissä tallenteena samassa ikkunassa.

Videointi: Eduskunta.

Perussuomalaisen eduskuntaryhmän mukaan ulkomaalaisen työvoiman maahantulon helpottaminen koronapandemian aiheuttamista liikkumisrajoituksista seuranneen maatalouden kausityövoiman mahdollisen pulan torjumiseksi avaa Suomen aasialaiselle ja afrikkalaiselle halpatyövoimalle. Vastalauseen perusteluissa muistutetaan, sekä maassa jo olevien työllistymättömien ulkomaalaisten määrästä, että kotimaisista koronarajoitusten takia lomautetuista.

VASTALAUSE; Perustelut:

Esitettävillä lakimuutoksilla helpotetaan väliaikaisesti Suomessa jo olevan ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksia siirtyä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta kriittisiin tehtäviin. Lakimuutosten myötä lomautettuja ja työttömäksi mahdollisesti jääviä työperusteisilla oleskeluluvilla asuvia ulkomaalaisia voitaisiin hyödyntää työvoimaa tarvitsevilla sektoreilla, etenkin maatalouden kausityössä.

Hallintovaliokunta esittää useiden muutosten tekemistä hallituksen esityksen mukaisiin lakiehdotuksiin. Lisäksi valiokunta ehdottaa kahden hallituksen esitykseen sisältymättömän lakiehdotuksen hyväksymistä.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää valiokunnan ehdottamia muutoksia lakiehdotusten hyväksymisen kannalta välttämättöminä mutta samaan aikaan kuitenkin riittämättöminä ja esittää siksi lakiehdotusten muuttamista edelleen.

Monet perinteiset maaseutuelinkeinot ovat lähes kokonaan ulkomaalaisen kausityövoiman varassa. Koronavirustilanteen vuoksi Suomen rajaliikennettä on alettu rajoittaa 19.3.2020 alkaen. Myös monet muut valtiot ovat käytännössä sulkeneet rajansa. Liikenneyhteyksien supistuksista, kauttakulkuliikenteen rajoituksista ja maastalähtörajoituksista johtuen ulkomailta Suomeen työhön tulevien määrä on vähentynyt merkittävästi, ja maatalouden kausityöntekijöiden suorittamiin sadonkorjuu-, istutus- ja hoitotehtäviin on tällä hetkellä siksi haasteellista saada riittävästi työvoimaa. Kausityövoimalle on nyt suuri välitön tarve maatiloilla ja puutarhayrityksissä.

Hallituksen esityksen mukaan koronavirusepidemian aikana haasteena olisi saada työntekijöitä myös esimerkiksi rakennusalalle, telakkateollisuuteen ja kuljetusaloille. Myös nämä alat on hallituksen esityksessä määritelty sellaisiksi huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämättömiksi aloiksi, joiden tehtäviin tulevat ulkomaalaiset lähtökohtaisesti pääsevät maahan rajaliikenteen rajoitusten voimassaolosta huolimatta.

Määrittelemällä laveasti ne alat, joiden mukaisissa tehtävissä ehdotettavien lakien nojalla myönnetyt luvat oikeuttavat ulkomaiden kansalaisten työskentelyn, avataan ovet Aasian ja Afrikan halpatyövoimalle tilanteessa, jossa maassamme oleskelee jo nyt huomattava sosiaaliturvan varassa oleva maahanmuuttajataustainen väestö, ja jossa satoja tuhansia suomalaisia on koronakriisin vuoksi lomautettu tai irtisanottu.

Huomattava on, että mainituilla aloilla on jo ennen koronakriisiä ollut merkittävää kotimaista työttömyyttä. Toisin kuin maatalouteen tällaisille aloille ei siten tarvita ulkomaista työvoimaa. Perussuomalaisille on tärkeää, että ulkomailta tuoduilla halpatyöntekijöillä ei syrjäytetä suomalaisia työttömiä ja lomautettuja.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että valiokunnan mietinnön mukaisia lakiehdotuksia on muutettava siten, että myönnetty oleskelulupa tai kausityöhön oikeuttava lupa oikeuttaa työntekoon ainoastaan sellaisilla aloilla ja tehtävissä, joilla ulkomaisen työvoiman Suomeen saapumisen rajoitukset aiheuttavat työvoimapulaa tai huoltovarmuus- tai muita toimialan toiminnalle merkittäviä haasteita sen vuoksi, että kotimaista työvoimaa ei tosiasiallisesti ole saatavissa. Tällaisia tehtäviä on käytännössä ainoastaan maa- ja metsätalousalalla.

Lisäksi valiokunnan mietinnön mukaista 4. lakiehdotusta on muutettava siten, että opiskelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat rajataan lain soveltamisen ulkopuolelle. Kolmannen maan kansalaisella, jolle on myönnetty oleskelulupa opiskelua varten, on lakiin perustuva oikeus työskennellä 25 tuntia viikossa aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta ja kokoaikaisesti muina aikoina. Ulkomaalaisten opiskelijoiden työnteko-oikeus Suomessa on siten jo nykyään hyvin turvattu.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei tästä syystä näe tarvetta opiskelijoiden työnteko-oikeuden laajentamiselle entisestään.
Huomattava on, että ulkomaalaislain (301/2004) mukaan oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa myönnettiin, ei enää ole olemassa.

Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (907/2017), yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain (908/2017) sekä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain (719/2018) nojalla myönnettävä lupa perutaan vastaavasti, jos henkilö oleskelee maassa muuta tarkoitusta varten kuin sitä, jonka perusteella lupa on myönnetty.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä haluaa korostaa sanotun merkitystä ja painottaa, että tapauksissa, joissa ulkomaan kansalaisen oleskelu Suomessa perustuu työntekoon, ja jossa tämä on koronatilanteen vuoksi lomautettu tai irtisanottu työstään, tulee henkilö velvoittaa ottamaan vastaan työtä työvoimaa tarvitsevalta maa- ja metsätalouden sektorilta. Muussa tapauksessa kausityöhön tai oleskeluun oikeuttava lupa on peruttava ja henkilön on poistuttava maasta. Suomeen ei pidä voida jäädä elämään sosiaaliturvajärjestelmän kustannuksella.

Tässä yhteydessä on vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että hallituksen esityksen mukaisten lakiehdotusten työllisyysvaikutusten arvioidaan jäävän ainoastaan joihinkin satoihin. Syynä on muun muassa se, että hallituksen oman arvion mukaan vain pieni osa oleskeluluvan saaneista henkilöistä haluaa työskennellä huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla.

Perussuomalaiset onkin 2.4.2020 ehdottanut kiireellistä tilapäistä lainsäädäntöä, jonka nojalla kausityön tekeminen huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä ei vuonna 2020 poistaisi työttömyysetuuksia henkilöltä, joka on lomautettu tai irtisanottu töistään koronaepidemian vuoksi. Tällainen lakimuutos lisäisi kausitöiden houkuttelevuutta myös suomalaisten silmissä, ihmisten toimeentulo voitaisiin turvata, eikä maataloustyönantajille koituisi ylimääräisiä palkkakustannuksia, jotka siirtyisivät tuotteiden hintoihin.

1 Comment

 1. Eri hintatasot
  9.4.2020 23:29

  …niin että nyt kun suomalaiset pitkäaikaistyöttömät olisivat saaneet töitä yhdessä korona-työttömien kanssa niin nyt sekin evätään. Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin sitä että Suomesta tehdään banaanivaltio. Jonka asukkaat ovat halpatyövoimaa. Jos eivät ole, niin niitä halpatyövoiamlaisia tuodaan ulkomailta pitämään palkkataso matalana. Ei siinä muuta, mutta kun Suomessa hintataso on akrannut käsistä, kiitos suomalaisten jotka ovat pumpanneet pankeista rahaa ulos lainojen muodossa kottikärryittäin. Se on aiheuttanut sen inflaation mikä määrää nykyisen hitatason täälä.

  No, kausityöntekijä elää kesäkuukausina tienaamillaan rahoilla esim. Moldovassa koko vuoden.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top