Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselta komissiolta suosituksia Suomelle

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) julkaisi tänään 10.9.2019 Suomea koskevan viidennen raporttinsa.

ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Samalla se esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

ECRI suosittaa muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan muuttamista siten, että siihen sisältyisi oikeus tutkia yksittäisiä, väitettyä työelämän syrjintää koskevia tapauksia ja oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa omasta aloitteestaan. Se suosittaa lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun paikallisten ja alueellisten toimistojen avaamista ja riittävien resurssien turvaamista niille. Se suosittaa myös tasa-arvovaltuutetun resurssien lisäämistä sekä valtuuksien antamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle käsitellä työelämän syrjintää koskevia valituksia kaikilla kielletyillä syrjintäperusteilla sekä toimivaltaa myöntää korvauksia syrjinnän uhreille ja myös lautakunnan resurssien huomattavaa lisäämistä.

Vihapuheen ja viharikosten osalta ECRI suosittelee muun muassa kattavan tiedonkeruujärjestelmän luomista koskien rasistisia ja homo/transfobisia vihapuhe- ja viharikostapauksia sekä kattavan strategian laatimista rasistisen ja homo-/transfobisen vihapuheongelman ratkaisemiseksi. Vihapuheen ja viharikosten osalta lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen koulutusta tulee laajentaa sekä vahvistaa näiden väitettyjen rikosten tutkintaa.

ECRI toistaa suosituksensa poliisista ja syyttäjäviranomaisista riippumattoman elimen perustamiseksi tutkimaan väitettyjä rotusyrjintä- ja poliisin väärinkäytöstapauksia. Poliisin monimuotoisuutta tulisi lisätä heijastamaan paremmin väestön monimuotoisuutta. Se myös toistaa suosituksensa, johdonmukaisesta ja kattavasta tietojen keräämisestä mm. etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, sukupuolen ja kansalaisuuden perusteella. ECRI painottaa myös riittävän rahoituksen antamista Suomen romanipoliittiselle ohjelmalle (2018–2022) sekä saamelaiskulttuurin tuntemuksen lisäämistä väestön keskuudessa. ECRI suosittaa niin ikään ns. translain muuttamista poistamalla vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Suosituksissa on myös pakolaisten ja toissijaisen suojelun saajien perheenyhdistämistä koskevien määräysten tarkistaminen erityisesti toimeentuloedellytysten osalta perheenyhdistämisen helpottamiseksi ja kotouttamisen toimintasuunnitelman perusteellinen arviointi.

Viidennen valvontakierroksen raportin suosituksista ECRI nostaa erityiseen seurantaan tietyt suositukset, joiden täytäntöönpanoa pidetään ensisijaisena. Näistä tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua väliaikaseuranta.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komissionverkkosivut: www.coe.int/ecri

8 Comments

 1. Suomalainen
  10.9.2019 11:17

  Ja tämä oksennuksista koottu ”suosituslistahan” ei ollut Suomen hallituksen ECRI:ltä tilaama ?

  Vastaa
 2. Orang Utang
  10.9.2019 11:40

  Ei pidä luulla, että komeasti kalskahtavalla nimellä toimivan ”Eurooppalaisen komission” raportin Suomea koskevat kohdat olisivat mitään muuta kuin Suomen hallituksen itsensä kirjoittama. Alusta loppuun.

  — Vaikkapa kohta:
  oikeus tutkia yksittäisiä, väitettyä työelämän syrjintää koskevia tapauksia.
  — Se on tekstiä suoraan SAK:n lobbareiden kynästä. Asioita, joita on ajettu vuosikausia.

  Se vaan on helpompi ajaa lakimuutos läpi, kun väittää Eurooppalaisen komission, jonka sääntöihin olemme sitoutuneet, vaativan muutoksia, kuin rehellisesti sanoa, että SAK haluaa muutoksia.

  Vastaa
 3. Minä
  10.9.2019 11:45

  Meillä on unelma. Jos vastustat unelmaamme, tulevat poliisit ja syyttäjät kylään.

  Vastaa
 4. Orang Utang
  10.9.2019 11:52

  Niin. Tässä tulee esille toinenkin yleisesti käytetty keino kikkailla lakimuutos läpi:

  — Haluttu muutos ajetaan läpi kokonaan toisen momentin tai nimikkeen alla.
  — Olennaista muutoksessa on, että sen ”sivuvaikutuksena” toteutuu varsinainen haluttu pääasia.
  — Niin kuin tässäkin: Puhutaan rasismista ja pahoista ihmisistä, asioista, joita ”kukaan kansanedustaja ei voi vastustaa*.
  — Pääasia tietenkin on SAK:n vallan kasvattaminen; sen haluamien ”työelämän uudistusten” ajaminen lakiin.

  Näidenkin konkreettisten ”muutosesitysten” läpivieminen eduskunnassa lopultakaan ei yhtään edistä rasismin torjuntaa tai muitakaan hallituksen raportissa esittämiä asioita. Vain lisää SAK:n valtaa.

  No. Sehän oli tarkoituskin.

  Vastaa
 5. Poliisi ja Valtakunnansyyttäjä voisi opetella nyt ensin lukemaan
  10.9.2019 13:02

  Kaikki kansankiihotustuomiot ovat oikeusmurhia

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on otsikon alla:
  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”..

  Rikoslaki 11 luku

  Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on säädetty otsikon alla ( rikoslain 11 luvun otsikko):
  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”..

  Rikoslaki 11 luku
  Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  Tuota on siten tulkittavat, että vain sellainen kiihotus kansanryhmää vastaan kiihottaminen on
  rikoslain mukaista kiihottamista, joka täyttää myös ”sotarikoksen taikka
  rikoksen ihmisyyttä vastaan” määritelmän.
  Tulkinnassa on otettava ERITYISESTI huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta

  Rikoksella
  ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan vain erittäin vakavia rikoksia.
  Wikipedian mukaan vain rikoksia jotka eivät vanhene koskana.

  Rikos ihmisyyttä vastaan on määritelty mm. Wikipediassa.

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:

  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Wikipedia

  Rikos ihmisyyttä vastaan on

  laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva

  hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.[1] Rikos

  on lisäksi törkeä, jos se kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä, tai se

  tehdään erityisen raa’asti, julmasti, nöyryyttävästi,

  suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti.[1]

  Rikos ihmisyyttä vastaan on kansainvälisen oikeuden vastainen vanhentumaton rikos. Käsitteen määritelmä ei ole vakiintunut, ja eri tuomioistuimet ovat käyttäneet käsitteestä hiukan erilaisia määritelmiä.[2]

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikos_ihmisyytt%C3%A4_vastaan

  Tulkinnassa

  on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia

  on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava

  perustuslakimyönteisesti:

  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain

  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien

  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa

  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua

  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

  Vastaa
 6. AJATUSPOLIISI
  10.9.2019 15:44

  Kannattaa huomioida etteivät EU:n edustajat aja kansalaisten etua vaan ”sananvapaudetonta ihmisoikeudetonta ykistyisomaisuudetonta kommunismityylin totalitaarista diktatuuria MUILLE IHMISILLE” ja lain yläpuolisen eliitin maailmanhallituspaikkaa palkintona itselleen. Vihapuhe on tyhjästä keksitty tekosyy nakertaa tärkein perusoikeutemme sananvapaus. Samaan syssyyn pääglobalistit kulkevat, perässään ajatukset seisoen nyökyttävine ihmislammaslaumoineen, leimaten maiden itsenäisyyden, sananvapauden ja ihmisoikeuksien kannattajat rasisteiksi ellei pelkkä vihapuhe veruke sovi kuvaan. Globarit ovat myöntäneet itselleen AJATUSPOLIISIN valtuudet, mutta sitä ei meidän tarvitse hyväksyä. MISSÄ ON SE ABSOLUUTTISEN TOTUUDEN TIETÄVÄ VIRASTO? Kenekään ei ole pakko lukea tai katsoa sisältöä jonka kokee loukkaavaksi. Vähälle huomiolle jäävät ääriliikket kuihtuvat itsestään. Kiina on nykyinen globalistien mallimaa. Haluaisitteko olla kuin Hong-Kongin ihmisoikeuksia sateenvarjoilla taisteleva kansan enemmistõ? Globalistit pyrkivät keräämään yksityisaseet mailmanlajuisesti, koska ne olisivat kansalaisten viimekäden turva kun aseistetut hallituksen ajatuspoliisit kääntyvät kansalaisiaan vastaan. Globalismin kärkimaassa ei kuitenkaan kunnioiteta niitä meille korostettuja vähemmistöjä vaan vuotaneiden lausuntojen mukaan on sallittua ja yleistä vangita heitä mm. sisäelinten poistoon elävältä ja siihen tarkoitukseen on olemassa vihreävalkoisia ”ambulansseja” joissa elinpoisto voidaan välittömästi suorittaa. Vuotojen mukaan vastustelevat uhrit saavat minimipuudutuksen että 4 henkilöä pystyy pitämään uhrinsa paikallaan. Onkohan sosialismia kommunismin ensiaskeleena kannattava länsinuoriso halukas alistumaan mahdolliseen tehtäväänsä elinkaupan lasitiskin täytteenä? Tätäkään kohtelua ei maassa saa kritisoida, kun ei ole sitä sananvapautta.

  Vastaa
 7. vulkan365.net.ua/
  11.9.2019 00:47

  Τhіs iѕ a gߋod tiρ ρarticularly tօ those fresh to thе blogosphere.

  Simple ƅut veгy accurate infօrmation… Τhank yοu for sharing this one.
  A must rеad article!

  Vastaa
 8. babhomet
  11.9.2019 18:59

  kansainvälinen juutalainen mafia on peloissaan ja odottavat 110 kertaa karkotusta! Aina on samson optio euroopan kaupungeille saksalaisilta varastetuilla ydin sukellusveneillä ja gojimeilta varastetuilla rahoilla! Samaa vapaamuurari mafiaa johtaa samat pikku hatut!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top