Helsingin kallis koulujen positiivinen syrjintäpolitiikka pohjaa tutkimukseen, jossa sen tärkein tulos on ”piilotettu”

En enää hämmästy mistään. Suomi – erityisesti Helsingin woke-kaupunki – on ajautunut itsepetoksen ja syvän rakenteellisen poliittisen woke-korruption kouriin identiteettipolitiikan ja sen intersektionaalisuussääntöjen (=uhripisteluokitus) valtavirtaistumisen myötä.

Helsinki – apulaispormestari Nasima Razmyar etunenässä – on hehkuttanut julkisuudessa positiivisen syrjinnän ilosanomaa ja ehdottanut syksyn alussa mm. korkeampia palkkoja opettajille maahanmuuttajavaltaisissa kouluissa. Hiljan hän Helsingin Sanomien haastattelussa lausui mm.

”Koronarahaa kannattaisi kohdentaa voimakkaasti alueellisesti”.

Esityksessä kymmenen miljoonaa euroa ollaan käyttämässä ”oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin”, kuten erityisopettajien ja koulunkäynti­avustajien palkkaamiseen. Loput menevät esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuoltoon, monikielisiin ohjaajiin sekä opettajien täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen ja mentorointiin.”

Nasima Razmyarin ehdotus tarkoittaa merkittävää tasokorotusta positiiviseen syrjintään, jonka suuruus oli 2,54 miljoonaa euroa vuonna 2020. Razmyarin ehdottamat PD-rahan tasokorotukset tuppaavat siirtymään kehyksiin.

Helsingin kaupungin Tarkastuslautakunnan arviointikertomus suositti hiljan valtuustolle, että tietyille maahanmuuttajavaltaisille kouluille jatketaan positiiviseen syrjintään perustuvia lisäpanostuksia mm. seuraavilla karuilla sanoilla:

”Määräraha nähdään välttämättömäksi erityisesti kouluissa, joissa on paljon vieraskielisiä oppilaita. Näissä kouluissa määrärahan tuomaa lisäresurssia pidetään selviämisen elinehtona.”

Helsingin kaupunki ja sitä johtava woke-valtuusto perustaa koulujen 2020-luvun positiivisen syrjintäpolitiikan (PD eli Positiivinen Diskriminaatio) VATT:n 2008-2015 ajanjaksolla tehtyyn interventio-/seurantatutkimukseen, jossa tutkittiin PD-lisäpanostuksen vaikutuksia koulupudokkuuteen (=ei hakeuduta amikseen tai lukioon) ja siihen, miten PD-peruskouluista hakeudutaan ja päästään lukioon. Tutkimuksessa oli kaksi hyvin mietittyä vertailukouluryhmää ja tutkimus oli sinänsä korkeatasoinen, mutta…

Tiedot ennen lisärahoitusta PD-koulujen vuoden 2008 perustason koulupudokkuudesta ja lukioon pääsyn todennäköisyydestä löytyvät ”piilotettuna” sivun 28 alaviitteestä. Alaviitteestä ilmenee, että

 • PD-koulujen valtaväestöön kuuluvista pojista 15,4 % ja tytöistä 14 % ei hakeutunut vuonna 2008 toisen asteen koulutukseen. Vastaavat luvut samassa järjestyksessä maahanmuuttajista olivat 37 % ja 32 %.
 • PD-kouluissa valtaväestöön kuuluvista pojista 40 % ja tytöistä 57 % siirtyi lukioon peruskoulun jälkeen. Vastaavat luvut samassa järjestyksessä maahanmuuttajien osalta olivat 20 % ja 48 %.

Helsingin kaupungissa kokonaisuudessa koulupudokkuus oli 2008 10 % ja lukioon siirtymisen todennäköisyys oli 67 %

Tutkimuksen sosiologisesti, sosiaali- ja kriminaalipoliittisesti Helsingin kaupungin haasteiden kannalta keskeisintä tulosta ei ole taulukoitu, eikä sitä ole mainittu tutkimuksen tiivistelmässäkään. Se löytyy ainoastaan sivulta 28 leipätekstistä ja siitäkin osin vaillinaisena:

 • PD-raha vähensi suhteellisesti koulupudokkuutta maahanmuuttajapojilla vain 10 %:lla, mikä tarkoittaisi, että heidän koulupudokkuutensa olisi ollut 2015 edelleen huimat 33,3 %.

En löydä leipätekstistäkään absoluuttista PD-koulujen maahanmuuttajien lukioon siirtymisprosenttiosuutta, vaikka sellainen voidaan päätellä maahanmuuttajatyttöjen osalta, koska intervention positiivinen vaikutus suhteellisella skaalalla mitattuna oli maahanmuuttajatytöillä peräti 30 %. Näin PD-koulujen maahanmuuttajatytöistä lähes noin 62 % aiemman 48 % sijaan siirtyi lukioon PD-rahoituksen jälkeen.

 • Maahanmuuttajapoikien osalta ei em. suhteellista lisäystä lukioon pääsystä ole esitetty edes leipätekstissä. Epäsuorasti voidaan päätellä, että heidän lukioon pääsyn prosentti on ollut 2015 edelleen hyvin pieni PD-kouluissa rahallisen panostuksen jälkeenkin.
 • Maahanmuuttajatyttöjen positiivinen PD-rahan suuri vaikutus oli systemaattisesti taulukoitu, mutta maahanmuuttajapoikien tiedot ”piilotettiin” leipätekstiin ja siis jätettiin osin kokonaan raportoimatta.

Huono koulumenestys heijastuu työllisyyteen. Kaikkein heikoimmin maahanmuuttajaryhmistä olivat työllistyneet ulkomailla syntyneet naiset (työllisiä 48,0 %) ja seuraavaksi heikoimmin Suomessa syntyneet miehet (50,2 %).

Vuoden 2015 jälkeen on Helsingissä paljon tapahtunut, minkä vuoksi VATT:n tutkimuksen tulokset voivat olla vaikeammin yleistettävissä, koska maahanmuuttajien osuudet PD-kouluissa ovat edelleen kasvaneet; lisääntyvät ongelmat ja koulujen eriarvioistuminen näkyvät mm. Suomen PISA-tulosten romahtamisessa.

Tutkimuksessa eräs keskeinen rajoite oli sen kyvyttömyys selvittää koulupudokkuutta jo peruskoulun aikana eli suomeksi sanottuna siinä ei ollut mahdollisuutta arvioida lintsaamisen vaikutusta siihen, että oppilaalla ei ollut peruskoulun päättyessä akateemisia valmiuksia siirtyä/päästä lukioon.

Helsinki on nyt valtavien haasteiden edessä

Keskusrikospoliisin korkea rikostiedustelun ylikomisario Christer Ahlgrenia oli hiljan Ivan Puopolon haastattelussa jaksossa, joka oli otsikoitu ”Ruotsissa todistajat tapetaan”. Haastattelussa Ahlgren oli erityisen huolestunut maahanmuuttajapoikien keskuudessa leviävästä rikollisuutta ihannoivasta alakulttuurista ja siitä, että koulupäivän aikana monet nuoret viettävät aikaansa kauppakeskuksissa kouluajalla. Lisäksi hän oli muiden poliisiviranomaisten tavoin huolestunut siitä, että katujengeillä ei ole enää kunnioitusta poliisia kohtaan ja että uutena ilmiönä jengiläiset jopa uivat poliisien liiveihin. Hän varoittaa, että Suomi on tulossa takamatkalta Ruotsin perässä ja että Ruotsissa on syntynyt varjoyhteiskunta omine sääntöineen.

Vuoden 2015 jälkeen on Ruotsissa syntynyt kantaruotsalaisiin teini-ikäisiin kohdistunut valtakunnallinen maahanmuuttajateinien tekemien nöyryytysryöstöjen epidemia, jonka rantautumisesta Suomeen on jo viitteet.

Useat poliisiviranomaiset Ahlgrenin lisäksi ovat kehottaneet päättäväisiin toimiin negatiivisen kehityksen katkaisemiseksi.

Oppivelvollisuuden nosto 18-ikävuoteen haastaa nyt opetusviranomaiset

VATT:n tutkimus on vanhentunut myös siksi, että oppivelvollisuus on hiljattain nostettu 18-ikävuoteen eli käytännössä lukio ja ammattikoulu ovat tulleet pakollisiksi. Em. lukujen valossa tilanne on maahanmuuttajapoikien osalta todennäköisesti enemmän kuin haastava.

Intersektionaalisuussääntöihin pohjautuva rahan syytäminen Nasima Razmyarin ehdottamalla tavalla on pään pensaaseen laittavaa laastarointia, ja edellä esitetyn mukaisesti vain vähän vaikuttavaa sellaisten oppilaiden osalta, jotka todella tarvitsevat oikeaa suuntaa elämässä. Maahanmuuttajayhteisöt on voitava haastaa mukaan auttamaan heidän jälkikasvuaan menestymään elämässä nyt edessä siintävää ankeaa tulevaisuutta paremmin. Myös kouluviranomaiset ovat tiukan paikan edessä. Keskiasteen KELA:n maksaman opintotuen tiukan valvonnan on oltava prioriteetti. Amiksen tai lukion on maistuttava, muutoin opintotuki katkaistaan ja peritään takaisin.

Perussuomalaisten Mari Rantanen Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja teki 8.12. valtuustossa ponsialoitteen PD-rahan seurannan hyödyllisyyden arvioimiseksi. Valtuuston woke-enemmistö oli sitä mieltä, että mitään tietoa PD-rahanjaon hyödyllisyydestä ei tarvita.

Kokoomuksesta tiedon tarpeellisuuden puolesta äänesti Harri Bogomoloff, Atte Kaleva, Dani Niskanen ja Wille Rydman perussuomalaisten kera. Myös kristillisten Mika Ebeling äänesti ponnen puolesta. Ponsi oli hyvin neutraali ja edellä esittämäni tiedon valossa sanoisin hyvin pliisu.

Kokoomuslaisen Juho Kusti Paasikiven sanoin: ”Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.”

Mikko Paunio

Viitteet:

 1. https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatoshistoria/2021/Keha_2021-12-08_Kvsto_22_Pk/AAB2BD28-D44A-C3DF-875D-7DC6E7800000/Selvitys_vuoden_2020_arviointikertomuksen_johdosta.pdf
 2. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008252488.html
 3. https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/paaastoimintakoulspera
 4. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008462041.html
 5. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008468670.html
 6. https://elamassa.fi/opiskelu/oppivelvollisuus-18-vuotiaaksi-maksuton-toinen-aste-vaikuttaa-opiskelijan-kela-etuuksiin/

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, John Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö STM, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön WHO:n ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM).

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe – Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen. Kirjoittaja on Extrauutisten toimittaja.

3 Comments

 1. juha II
  19.12.2021 22:26

  Ruotsin tiellä ollaan ja Helsinki on jo ”perillä”. Koulut aina ammattikouluja myöten ovat muuttuneet woke-kouluiksi ja ajanviettopaikoiksi, jossa vihkiydytään woke soopaan ja ”kivaillaan” hoitamalla ”särkyneitä sydämiä” kun sen sijaan ”kova rauta” eli itse tarkoitus – kouluttautuminen jatko-opintoihin ja ammattiin ”katoaa kuin pieru saharaan”!

  Tästä valitti taannoin eräs ammattikoulun opettaja, joka totesi, että suurin osa aikaa menee kaikenlaiseen ”kuppelehtimiseen” ja oppilaat eivät ymmärrä opiskelemastaan alasta ei teoriassa eikä käytännössä sen enempää ”kuin sika pohjantähdestä”. Laita sitten tätä matskua johonkin työharjoitteluun yrittäjille, jotka saavat vaivoikseen ylensyöneen paperinpainon, joiden silmstä paistaa silkka ääretön tyhjyys. Näitä kun sitten käskee ruosevasti tekemään jotain. Seuraavaksi sitten tarvitaankin välitöntä kriisiapua – työharjoittelijalle.

  Vastaa
 2. Obelix
  20.12.2021 13:51

  ”Lisäksi hän oli muiden poliisiviranomaisten tavoin huolestunut siitä, että katujengeillä ei ole enää kunnioitusta poliisia kohtaan ja että uutena ilmiönä jengiläiset jopa uivat poliisien liiveihin. Hän varoittaa, että Suomi on tulossa takamatkalta Ruotsin perässä ja että Ruotsissa on syntynyt varjoyhteiskunta omine sääntöineen.”

  Siis, että niinkö katujengeillä ei ole enää kunnioitusta poliisia kohtaan ja että uutena ilmiönä jengiläiset jopa uivat poliisien liiveihin? Tältä Keskusrikospoliisin korkealta rikostiedustelun ylikomisario Christer Ahlgrenilta voisi kysyä: Kun jengiläiset ovat kerran todistetusti uineet kiinni poliisien liiveihin, niin mitä Te aiotte asialle tehdä?
  Miksi poliisi jatkaa näiden maahan haalittujen moniosaaja-versojen paapomista, kun siitä huolimatta on näemmä vaarana, että Ruåtsin mallin mukaan tulee poliisille turpiin? Eikö tällöin olisi jo aihetta vaatia kenttätyöhön mukaan, syntyneeseen tilanteeseen, ihan kaikesta kaiken tietävät _vastuulliset_ eli, joka partioon 1kpl ihmisoikeusjuristi ja muutama punavihersuvakki mukaan sinne ”etulinjaan” miinanpolkijoiksi, aitoon kommunisti tyyliin – varmistamaan – ettei synny mitään poliisiväkivaltaa näitä väärin ymmärrettyjä huligaaneja kohtaan! Meinaan, kun nämä piilokommunistit kerran ihannoivat sitä kaiken autuaaksi tekevää kommunismiaan, niin siitä vaan vaaditte saada päästää nämä asiantuntijat irti suvakismin nimissä, ja maistamaan asiantuntevasti filosofisia utopioitaan käytännössä!

  Vastaa
 3. Kalergi-suunnitelma
  20.12.2021 22:55

  Ruotsinmallin mukaista viherkommunistien ihanneyhteiskuntaa!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top