Jokainen maahantulija ohjataan terveystarkastukseen, kokoontumisrajoituksissa paikallisia eroja

Aluehallintovirastot ovat ohjeistaneet koronatoimista, joista tässä katsaus. Kokoontumisrajoitukset vaihtelevat enintään kuudesta kahteenkymmeneen eri osissa maata. Kaikilla rajanylityspaikoilla jokainen maahantulija ohjataan terveystarkastukseen.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä. Epidemiatilanteen yhä heikentyessä toimintaa rajanylityspaikoilla tehostetaan niin, että kaikki maahantulijat ohjataan tehokkaasti terveystarkastukseen rajanylityspaikalla tai sen
läheisyydessä,  ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Toimintamalli perustuu sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 kunnille lähettämässä kirjeessä olevaan suunnitelmaan, ja kuntien tulee varmistaa suunnitelman toimeenpano rajanylityspaikoilla.

Lappi: Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen rajanylityspaikoilla

Covid19-tartuntojen leviämisen estämiseksi Lapin aluehallintovirasto määrää Rovaniemen, Kemin, Tornion, Inarin, Kittilän, Kolarin,
Pellon, Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kunnat järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan niiden
alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta sekä Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan Enontekiön ja Muonion kuntien alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Aluehallintoviraston määräys perustuu tartuntatautilain 15 pykälään, ja se on voimassa 1.3.–31.3.2021. Tämä määräys ei saa vaarantaa kunnan muiden lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kokoontumisrajoitukset kiristyvät – korkeintaan kuuden henkilön kokoontumiset sallittuja

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella. Lauantaista 27.2.2021 alkaen on kiellettyä järjestää yli kuuden hengen yleisötilaisuuksia
ja yleisiä kokouksia. Määräys on voimassa ajalla 27.2.–26.3.2021.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa alueensa kahden kunnan, Rauman ja Huittisen, toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään
lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 28.2.-7.3.2021. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto. Päätös koskee lueteltujen toimijoiden tiloja seuraavasti:

 • Sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan
  samanaikaiseen oleskeluun
 • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50
  asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden
  käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

Tiloja ylläpitövien toimijoiden tulee tehdä suunnitelma lähikontaktien välttämiseksi

Ilman erillistä määräystä tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa yllä kuvatut toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Jos yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, kuten Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.2.2021 on tehnyt, että tilojen käyttö tulee järjestää siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä
seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Ilmaantuvuuden noustessa lisää toimenpiteitä

Aluehallintovirasto voi toimialueellaan tai usean kunnan alueella tehdä
tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen päätöksen, kun 14 viimeisimmän päivän aikana todettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25 ja kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen. Rauman ja Huittisten alueella koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin Satakunnassa muualla. Aluehallintovirasto teki päätöksensä kuultuaan Satakunnan sairaanhoitopiiriä.

Aluehallintovirasto jatkaa toimialueensa rajoitusten kokonaisuuden arviointia. Tartuntatautilain uusi pykälä 58 g mahdollistaisi myös alueen asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä. Myös yksittäinen kunta voi tehdä sulkemispäätöksen omalla alueellaan.

Vaikka tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos ei koske ravintoloita, niiden toimintaa ohjaa voimassa oleva tartuntatautilain
väliaikainen pykälä 58 a ja siitä annettu valtioneuvoston asetus. Niiden mukaan ravintoloiden toiminta pitää järjestää terveysturvallisesti. Aluehallintovirasto valvoo velvoitteiden toteuttamista.

THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten
ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä. Jokaisen on syytä noudattaa suosituksia omaltaan.

Valtioneuvosto totesi periaatepäätöksessään 25.2.2021, että leviämisvaiheen kriteerit täyttävillä alueilla koronaviruksen torjunnassa on perusteltua siirtyä sosiaali- ja terveysministeriön hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaiselle toimenpidetasolle kaksi. Näillä alueilla ohjataan ottamaan käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman ja sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet ja lisätoimet. Tason kaksi toimenpiteillä pyritään estämään erityisesti virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä.

Pohjois-Suomi: 10 henkilön tilaisuudet mahdollisia turvatoimia noudattaen, kaikki yleisötilaisuudet kielletty

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 1.3. – 31.3.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 31. maaliskuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.2.2021 päivittämää ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain muutoksista tulevia velvollisuuksia.

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tullut muutos (58 c §) edellyttää suoraan lain nojalla, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta, ja että pintojen puhdistusta tehostetaan. Määräys on voimassa ajalla 1.3. – 31.3.2021, ja se koskee Pohjois-Pohjanmaan alueen kaikkia 30:aa kuntaa. Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000
asukasta kohden on ollut 36,2 Pohjois-Pohjanmaalla. Tautitilanne muuttuu
päivittäin.

Kainuussa 20-henkilön kokoontumiset mahdollisia, yleisötilaisuudet kielletty

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä kokoontumisrajoituksia Kainuun kuntien alueella 1.3. – 31.3.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Kainuun alueella 31. maaliskuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.2.2021 päivittämää ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain muutoksista tulevia velvollisuuksia.

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tullut muutos (58 c §) edellyttää suoraan lain nojalla, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta, ja että pintojen puhdistusta tehostetaan.

Määräys koskee Kainuun alueen kaikkia kahdeksaa kuntaa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut Kainuussa 12,5. Tautitilanne muuttuu päivittäin. Vaikka Kainuussa ollaan epidemian perustasolla, on valtakunnallinen tilanne huonontunut, minkä vuoksi nyt annettu rajoitus on välttämätön.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin
ja alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia lisätoimenpiteitä. Alueelliset torjunta- ja rajoitustoimet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämiseksi, jotta tilanteen eteneminen saadaan pysäytettyä.

Itä-Suomi: Terveystarkastukset jokaiselle maahantulijalle

Itä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain nojalla alueensa kuntia järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 pykälän nojalla alueensa kuntia järjestämään kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen SARS-CoV2-viruksen aiheuttaman yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 1.3.2021 – 31.3.2021.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella sijaitsevat rajanylityspaikat ovat

 • Kuopion lentoasema Siilinjärvellä
 • Joensuun lentoasema Joensuussa
 • Niiralan rajanylityspaikka Tohmajärvellä ja
 • Inarin tilapäinen rajanylityspaikka Lieksassa.

Siilinjärvellä ja Joensuussa sijaitsee matkustajaliikenteen lentoasemat, joille saapuu kansainvälistä lentoliikennettä. Suomen ja Venäjän välisellä rajalla Tohmajärven kunnan alueella sijaitsee Niiralan rajanylityspaikka, joka toimii rautatie- ja matkustajaliikenteelle ja Lieksan kunnan alueella on Inarin tilapäinen rajanylityspaikka, joka toimii rahti- ja tavaraliikenteelle.

Uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulee tehokkaasti torjua. Kaikilla rajanylityspaikoilla jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Aluehallintovirasto voi kunnan aloitteesta tarvittaessa päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista. Viime aikoina havaittu uusi covid-19-muunnos (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset jatkuvat maaliskuun ajan: Vaasassa max. kuusi henkilöä, Keski-Suomessa 10, Keski-Pohjanmaalla 20

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan maaliskuun ajan. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan 6 henkilöön. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 10 henkilöön. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä epidemiatilanteen rauhoittamiseksi ja ne ovat voimassa 2.3.–31.3.2021 asti.

Yleiset kokoukset kielletty

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.2.2021 päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä alueellaan. Päätöksessä on huomioitu alueellinen epidemiatilanne ja valtioneuvoston 25.2.2021 tekemä periaatepäätös hybridistrategian toimenpidetasolle kaksi (taso 2) siirtymisestä. Tapahtumia voi edelleen järjestää sallitulla osallistujamäärällä, mutta tällöinkin tapahtumassa on noudatettava kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Etelä-Suomi: Asiaskastiloja suljettava

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.2.2021 päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja Espoon, Helsingin, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan kuntien alueilla. Päätös perustuu tartuntatautilain väliaikaiseen pykälään 58 g, ja se on voimassa 1.-14.3.2021.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:

 • Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja
  muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat
  sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden
  allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä
  muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan
  liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku
  niihin.

Päätös ei koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on epidemiologisesti hyvin eri tilanteessa olevia kuntia. Vaikein epidemiatilanne on pääkaupunkiseudulla, kun taas sairaanhoitopiirin reuna-alueilla ollaan epidemian osalta huomattavasti paremmassa tilanteessa. Mainittujen kuntien kohdalla päätös on tehty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti. Kyseinen alue muodostaa kiinteän liikkumis- ja työssäkäyntialueen. Alueen koronatartuntojen ilmaantuvuus on korkea, ja siellä todetaan tautiryppäitä. Terveydenhuollon kapasiteetin ylikuormittumisen uhka on suuri, ja tartuntojen määrä on saatava laskuun.

Päätöksellä sulkea tilat pyritään vähentämään erityisesti aikuisten välisiä lähikontakteja. Tartuntatautilain mukaan tilat voidaan määrätä suljettavaksi enintään kahden viikon ajaksi. Aluehallintovirasto seuraa tautitilanteen kehittymistä ja tekee tarvittavat uudet päätökset tilanteen perusteella.

Muu Uusimaa ja Etelä-Suomi: Välttäkää lähikontakteja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.2. antaman päätöksen mukaan muualla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Päätös koskee laajalti julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja silloin, kun sisätiloissa toimintaan osallistuu enintään kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Toimijoiden on tehtävä suunnitelma siitä, miten ne varmistavat mm. turvavälien toteutumisen tiloissaan. Aluehallintovirasto julkaisee suunnitelmapohjan toimijoiden käyttöön verkkosivuillaan mahdollisimman pian. Päätös perustuu tartuntatautilain väliaikaiseen pykälään 58 d ja on voimassa 25.2.-14.3.2021.  Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee vastaavia päätöksiä lähikontaktien välttämisen varmistamisesta myös muille Etelä-Suomen sairaanhoitopiirien alueille, koska epidemiatilanne on leviämisvaiheessa ja kriteerit pykälän 58 d mukaiselle päätökselle täyttyvät. Päätökset on tarkoitus julkaista maaliskuun ensimmäisen viikon aikana.

Itä-Suomi, Etelä-Savo: Turvavälit taattava

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Essote) alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 27.2. – 15.3.2021.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee toimijoiden tiloja seuraavasti:

 • Sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
 • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

Jos yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, että tilojen käyttö tulee järjestää siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa lähikontaktien estämiseksi asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri toteaa lausunnossaan aluehallintovirastolle, että huomioiden viime päivien kehitys ja muiden kuntien alueella kasvanut altistuneiden määrä sairaanhoitopiiri katsoo tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen välttämättömäksi koko sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on sairaanhoitopiirin mukaan välttämätön myös huomioon ottaen terveydenhuollon korkea kokonaiskuormitus ja tartunnanjäljityksen tilanne alueella. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä rajoituspäätöstä uudestaan. Mikäli epidemiatilanne jatkuu ennallaan, velvoitteiden voimassaoloa voidaan jatkaa uudella päätöksellä.

THL varoittaa tilanteen pahenemisen mahdollisuudesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämänhetkinen epidemiatilanne on kaksijakoinen. Vaikka epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin, voi tilanne äkillisesti heikentyä koko maassa. Aluehallintovirasto suosittelee varotoimenpiteiden sinnikästä noudattamista, jotta epidemiatilanne saadaan helpottumaan. Jokainen voi omilla toimillaan hillitä viruksen leviämistä.

Tiedot koottu Avi:en sähköposteista.

3 Comments

 1. juha.
  26.2.2021 20:56

  Halltuksen primääri on ollut kuten Ruotsinkin turvata mulliturpien vapaa pääsy lihakattiloiden ääreen. Vai pitäisikö tämä sanoa vielä kauniimmin?

  Vastaa
 2. Sensuroimaton Totuus
  26.2.2021 23:56

  Se näyttää poliisivaltiolta…se kuullostaa poliisivaltiolta…se haisee poliisivaltiolta…

  SE ON POLIISIVALTIO.

  Kuka luulee että nämä narsisti-psykopaatit tulevat vapaaehtoisesti luopumaan tästä mielivallasta jonka makuun he nyt ovat päässeet?

  Jokohan olisi aika pysäyttää tämä hulluus???

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   27.2.2021 10:32

   Eihän meillä vallassa ole natsistopsykoja? Mistä sinä olet tuohon käsitykseen päätynyt?? En jummarra, en sitten lainkaan.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top