Lakiesitys: Ei enää poikkeuslupia lapsiavioliitoille

Oikeusministeriössä on valmisteltu esitys, jonka toteutuessa alaikäisen mahdollisuus saada poikkeuslupa avioitua jää maassamme oikeushistoriaan. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi avioliittolain säännös, jonka mukaan oikeusministeriö voi erityisestä syystä myöntää alle 18-vuotiaalle luvan avioitua.

Nyt ehdotettu muutos noudattaa kansainvälistä kehityslinjaa. Alaikäisen mahdollisuudesta saada poikkeuslupa avioitumiselleen on viime vuosina luovuttu esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Myös YK:n piirissä on korostettu lapsiavioliittojen ennaltaehkäisemisen tärkeyttä.

Hallituksen esitys HE 211/2018 laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 25.10.2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut hankkeesta tietopaketin. Tietopakettiin on koottu lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Tietopaketti päivittyy lakihankkeen edetessä.

Nykytila; Lainsäädäntö ja käytäntö:
Avioliittolain mukaan alle kahdeksantoistavuotias ei saa mennä avioliittoon. Lain 4 §:n 2 momentissa säädetään oikeusministeriön mahdollisuudesta erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle lupa avioitua. Poikkeussäännöstä pidettiin aikanaan tarpeellisena, jotta voitaisiin ehkäistä yksittäisissä tapauksissa aiheutuvia kohtuuttomia tilanteita. Laissa ei ole asetettu alaikärajaa poikkeusluvan hakijalle. Ennen asian ratkaisemista luvan hakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hänen olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimenpitein selvittää.

Toimenpide-ehdotus ja perusteluja:

Käytännössä kysymys alaikäisavioliittojen kieltämisestä on ennen kaikkea periaatteellinen
ratkaisu. Kyse on siitä, onko alaikäisten suojelua yleisesti koskeville näkökohdille annettava
suurempi painoarvo kuin yksittäistapauksessa avioliiton solmimista toivovan alaikäisen tilanteeseen
mahdollisesti liittyville seikoille. Ottaen kuitenkin huomioon alaikäisavioliittoihin liittyvät
riskitekijät sekä avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia koskevat muutokset sekä oikeustilassa
että yleisessä asenneilmapiirissä
, voimassa olevasta poikkeuslupamenettelystä on perusteltua
luopua.

Ehdotetut muutokset:
Esityksessä ehdotetaan, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä
luovutaan
. Tässä tarkoituksessa avioliittolain momentti, jossa poikkeuslupamahdollisuudesta
säädetään, esitetään kumottavaksi.

Esityksen vaikutukset:
Maistraateissa kansallisesta poikkeuslupamenettelystä luopuminen tukisi osaltaan niissä nykyisin noudatettua käytäntöä olla lähtökohtaisesti rekisteröimättä alaikäisen ulkomailla solmimaa
avioliittoa ennen kuin molemmat osapuolet ovat saavuttaneet täysi-ikäisyyden
. Kun
nimittäin alaikäisenä avioituminen ei enää ole Suomessa millään perusteella sallittua, on aiempaa
vahvemmat perusteet myös olla tunnustamatta ulkomailla alaikäisenä solmittua avioliittoa
ennen molempien aviopuolisoiden täysikäisyyttä. Poikkeuslupamenettelystä luopumisen seurauksena alaikäiset eivät enää voi avioitua Suomessa, mitä voidaan pitää lähtökohtaisesti lapsen edun mukaisena.

Hallituksen esitys, pdf.

Nuorten tyttöjen naittaminen vanhoille miehille on jo muodostunut ongelmaksi läntisessä Euroopassa. Vaikka lainsäätäjien tarkoitus ei ole ollut suosia po. takapajuisuutta, käytännössä lakeja ja säädöksiä on usein sovellettu liian vapaamielisesti. Lakien tiukentamisesta ei voi olla muuta kuin hyvin tyytyväinen.

Lähde: Eduskunta / tiedotus.

Uutisia aiheesta Englannista:
The Guardian, 2018: More than 1,000 cases of forced marriage in UK last year, report says.
Independent 08.03.2017: British girls are being sold as child brides like I was, says women’s rights campaigner.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top