Poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolait voimaan 1.6.

Poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolait nykyaikaistetaan ja päivitetään EU:n uusien tietosuojavaatimusten mukaisiksi. Lisäksi lentoliikenteen matkustajatietoja voidaan jatkossa hyödyntää aiempaa laajemmin terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa.

Valtioneuvosto esitti poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolakien sekä EU:n matkustajarekisteridirektiivin täytäntöönpanoa koskevan lain vahvistamista 9.5. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait tänään 10.5. ja ne tulevat voimaan 1.6.2019.

Poliisi käyttää henkilötietoja uusien tietosuojavaatimusten mukaisesti

Henkilötietolailla parannetaan poliisin mahdollisuuksia käyttää monipuolisemmin olemassa olevilla toimivaltuuksilla saatuja henkilötietoja rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Laissa säädetään myös henkilötietojen käsittelystä poliisin muissa tehtävissä ja suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä. Uudella poliisin henkilötietolailla varmistetaan, että poliisi käsittelee henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön uusien vaatimusten mukaisesti. Laki ei enää ole sidottu rekistereihin tai tietojärjestelmiin, vaan niihin tarkoituksiin, joihin henkilötietoja käsitellään.

Poliisit saavat käyttää vain niitä henkilötietoja, joita he tarvitsevat omassa työssään. Käyttöoikeudet poliisin tietojärjestelmiin myönnetään kyseisen poliisin työtehtävien perusteella. Lainmukainen henkilötietojen käsittely kuuluu poliisien ja muiden viranomaisissa työskentelevien virkavelvollisuuksiin.

Tietosuojavaltuutettu valvoo poliisin henkilötietojen käsittelyä.

Järjestelmien käyttöä valvotaan säännöllisesti myös osana Poliisihallituksen ja poliisin yksiköiden sisäistä laillisuusvalvontaa. Poliisin toiminnan laillisuutta ja henkilötietojen käsittelyä tarkastavat lisäksi eduskunnan oikeusasiamies, valtioneuvoston oikeuskanslerinvirasto ja sisäministeriö.

Myös Rajavartiolaitoksen henkilötietolaki nykyaikaistetaan

Myös Rajavartiolaitoksen henkilötietolaissa säädetään jatkossa yksittäisten rekisterien ja tietojärjestelmien sijaan tarkoituksista, joihin Rajavartiolaitos saa käsitellä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat voimassa olevaa lakia vastaavasti rajavalvonta, rajaturvallisuuden ja rajajärjestyksen ylläpitäminen, Rajavartiolaitoksen tutkittavien rikosten selvittäminen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, Rajavartiolaitoksen tutkittavien rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen, sotilasoikeudenhoito sekä Rajavartiolaitokselle säädetyt muut tehtävät, esimerkiksi erilaiset valvontatehtävät.

Lentoliikenteen matkustajatiedot laajemmin osaksi rikollisuuden torjuntaa

EU:n matkustajarekisteridirektiivi, eli niin kutsuttu PNR-direktiivi (Passenger Name Record), mahdollistaa lentoliikenteen matkustajatietojen hyödyntämisen aiempaa laajemmin terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Matkustajatietorekisteri sisältää kunkin matkustajan varausten yhteydessä antamat tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi-, osoite- ja yhteystiedot sekä maksutapaa koskevat tiedot.

Direktiivi pannaan täytäntöön lailla lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Laki velvoittaa lentoliikenteen harjoittajia siirtämään tietyt matkustajatiedot matkustajatietoyksikölle terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Suomessa matkustajatietoyksikkönä toimii poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteinen rikostiedusteluyksikkö.

Matkustajatietoyksikkö analysoi tietoja ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan sekä vertaa tietoja terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnan kannalta olennaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin. Tavoitteena on tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa tai muussa vakavassa rikollisuudessa. Mikäli aihetta lisätutkimuksille ilmenee, yksikkö toimittaa tiedot toimivaltaisille viranomaisille, joita Suomessa ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Matkustajatietoja säilytetään matkustajatietoyksikössä viisi vuotta.

Lähde: Sisäminiesteriö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top