Sote takaisin perustuslakivaliokuntaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintöluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta, valinnanvapauslaista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista.

Hallituksen esitysten peruslähtökohdat säilyisivät ennallaan, mutta valiokunta ehdottaa lukuisia muutoksia useisiin pykäliin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt historiallisen laajaa hallinnollista sekä kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta erittäin merkityksellistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista tiiviisti huhtikuusta alkaen ja kuullut suuren joukon asiantuntijoita sekä ollut koolla poikkeuksellisen paljon.

Muutosehdotukset eivät ole vielä julkisia, mutta koskevat kaikkia em. osa-alueita. Muutamia poimintoja muutosehdotuksista:

Sote- ja maakuntauudistus

  • Muutoksia kaikkien maakuntien kokonaisrahoitusta  koskevassa tilanteessa.
  • Voimaanpanolakia täsmennettäväksi uudistuksen omaisuusjärjestelyistä kunnille aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi

Valinnanvapauslaki

  • Valinnanvapauslain mukainen asiakassuunnitelma ehdotetaan laadittavaksi vain laaja-alaisesti palveluja tarvitseville ja se sisältää yhteenvedon muista sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmista, joiden sääntelyä ei tässä yhteydessä muuteta. Asiakassuunnitelma ei loisi asiakkaalle juridista oikeutta palveluihin eikä se olisi valituskelpoinen hallintopäätös. Asiakassuunnitelma ei myöskään olisi palveluntuottajaa juridisesti velvoittava päätös.
  • Useita täsmennyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeviin säännöksiin valinnanvapauslaissa. Kiinteän korvauksen laskennasta ja maksatuksesta vastaavan Kansaneläkelaitoksen tietojensaantioikeutta on tarkennettu.
  • Perustuslakivaliokunta totesi, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on painavista valtiosääntöoikeudellisista syistä tarkkaan selvitettävä, voidaanko ehdotettua valinnanvapausjärjestelmää pitää sisällöltään sellaisena, että se edellyttää valtiontukisääntelyyn liittyvää ennakkoilmoitusta EU:n komissiolle.

Palveluntuottajalaki

  • Palvelujen tuottamisesta annettavalla lailla perustetaan uusi palveluntuottajien rekisteri, johon nykyisestä poiketen myös julkisten palveluntuottajien on rekisteröidyttävä. Valinnanvapausjärjestelmään kuuluvien palveluntuottajien tulee olla rekisterissä ja liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin.

Muutosehdotuksia on kaikkineen runsaasti. Perustuslakivaliokunnan työsarka aiheen tiimoilta tulee siis olemaan mittava. Nähtäväksi jää millaisella aikataululla valiokunta työssään kykenee asioita käsittelemään.

Valiokunta toteaa, että valiokunnan tänään ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät mietintöluonnokset koskevat poikkeuksellisen laajaa, koko suomalaisen hallintohistorian suurinta hallinnollista uudistusta ja ihmisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta erittäin merkityksellistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista. Tällainen poikkeuksellisen laaja lainsäädäntöhanke edellyttää riittävää julkisuutta. Kun valiokunnan mietintöluonnokset muodostavat perustuslakivaliokunnassa käsittelyn pohjan ja ovat siten rinnastettavissa vireilletuloasiakirjoihin, katsoo sosiaali- ja terveysvaliokunta, että lainsäädäntömenettelyn avoimuus edellyttää tiedon antamista mietintöluonnoksista poikkeuksellisesti jo asian käsittelyn tässä vaiheessa. Valiokunta katsoo, että mietintöluonnosten julkisuus ei näissä olosuhteissa aiheuta valiokunnan päätöksenteolle sellaista haittaa, jonka vuoksi niitä ei voisi julkistaa.

Eduskunta.fi: Sote-mietintöluonnokset perustuslakivaliokuntaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top