Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Välikysymyksen esittelee Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Väikysymyksen ovat allekirjoittaneet Perussuomalaisten ja Liike-Nyt:n kansanedustajat. Välikysymyksen teksti on luettavissa videoikkunan alapuolella. Tällä hetkellä puheenvuoropyyntöjä on 43.

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä.

Videolähetys: Eduskunta

Riikka Purra ps ym.

Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta

Eduskunnalle
Maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön tulee minimoida maahanmuuton seurauksena suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuvia ongelmia ja kielteisiä lieveilmiöitä ja edistää vain hallittua maahanmuuttoa. Hallituksen esityksillä maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön helpottamisesta on täysin päinvastainen vaikutus. Hallituksen halua luoda lisää vetovoimatekijöitä humanitaariselle maahanmuutolle ja erottautua siinä länsieurooppalaisesta linjasta edistää hallitsematonta maahanmuuttoa ei voida hyväksyä.

Hallitus on helpottamassa Suomelle haitallista ja taloudelle merkittäviä lisäkustannuksia aiheuttavaa maahanmuuttoa. Uusin esitys helpottaa perheenyhdistämistä tavalla, jota myös Maahanmuuttovirasto kritisoi. Esityksessä ei vain poisteta toimeentuloedellytystä alaikäisen henkilön käynnistämissä perheenyhdistämisissä (kuten hallitusohjelmassa kirjataan), vaan myös kansainvälistä suojelua ja toissijaista suojelua saaneiden toimiessa perheenkokoajana. Hallitus on lähettänyt Pakistaniin virkamiehiä edistämään ja helpottamaan myös paikan päällä tapahtuvaa perheenyhdistämistä — ministerin sanoin hallitus ”pyrkii löytämään kaikki mahdolliset keinot perheenyhdistämisten helpottamiseksi”.

Hallituksessa kaavaillaan myös pakolaiskiintiön nostoa ja muunlaisia humanitaarisen maahanmuuton helpotuksia, joiden taloudelliset ja muut vaikutukset ovat merkittäviä. Erityisesti Lähi-idän ja Afrikan maista saapuvat ulkomaalaiset ovat yliedustettuja monenlaisessa rikollisuudessa, joten maahanmuuton lisääminen heikentää myös turvallisuutta. Ottaen huomioon humanitaarisen maahanmuuton kustannukset ja haasteet integroitumisessa paras keino olisi keskittää resurssit kriisien ratkaisuun ja apua tarvitsevien ihmisten auttamiseen kriisialueiden lähialueilla heidän omissa kieli- ja kulttuuriympäristöissään.

Ei-työperäisen siirtolaisuuden edistäminen on tehotonta ja kallista myös auttamisen näkökulmasta. Auttaminen on edullisempaa lähialueilla, ja pakolaisuuden tulisi olla vain väliaikaista eikä nykyisenlaista pysyvään asumiseen tähtäävää.

Suomen julkistalouden tilanteen ollessa huono on resurssit käytettävä ensisijaisesti oman maamme kansalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Humanitaarisen maahanmuuton helpottamisen sijaan hallituksen tulisi löytää keinoja ja keskittää resursseja koulutetun ulkomaisen työvoiman maahanmuuton edistämiseksi Suomeen.

Perheenyhdistämisestä

Suomessa on entisestään Pohjoismaiden löysin perheenyhdistämismalli. Yhtäkään EU:n perheenyhdistämisdirektiivin sallimaa lisäkriteeriä ei ole otettu käyttöön. Hallituksen uudella esityksellä Suomesta tulisi Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa harjoittava valtio. Tämä on oleellinen vetovoimatekijä kaikissa oloissa, mutta erityisesti, mikäli laajamittaiset turvapaikanhakijavirrat lähtevät liikkeelle Eurooppaa kohti. Suomen maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön tulisi olla linjassa muiden EU-jäsenmaiden kanssa.

Hallitus arvioi perheenyhdistämisen kriteerien lieventämistä toteamalla, että nopea perheenyhdistäminen tukee kotoutumista. Nopean perheenyhdistämisen kotoutumista tukevasta vaikutuksesta ei ole kuitenkaan mitään näyttöä, jos kotoutumisen mittareiksi otetaan maahanmuuttajien työllisyysaste, riippuvuus tulonsiirroista tai koulutustaso. Kotoutumisen onnistumista ei pitäisi arvioida maahanmuuttajien tyytyväisyyttä mittaavilla kyselyillä, vaan tosiasiallisella kiinnittymisellä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen viranomaiset ovat panostaneet pitkään siihen, että maahanmuuttajat saisivat mahdollisimman nopeasti perheensä maahan, ja tuloksena tästä on Pohjoismaiden heikoin maahanmuuttajien työllisyysaste. Hallitus itsekin, tosin vähättelevästi, esityksessään kirjoittaa, että kannustin työllistyä saattaa joissain tapauksissa heikentyä, kun perheenyhdistäminen ei edellytä turvattua toimeentuloa eikä siten toimeentulotukeen turvautuminen muodostu esteeksi perheenyhdistämiselle.

Perheenyhdistäminen on jo pitkään ollut suurin maahanmuuton reitti Suomeen. Ennen koronapandemian käynnistymistä vuonna 2019 Suomi myönsi jo yli 10 000 perheperusteista oleskelulupaa. Muut puolueet hämärtävät tätä tosiasiaa esittämällä, että kyse on jostakin muusta kuin yleensä humanitaarisesta tai sosiaaliperustaisesta maahanmuutosta. Kyse on kuitenkin juuri siitä maahanmuutosta, joka keskimäärin aiheuttaa suuria kustannuksia ja myös muita ongelmia. Lopputuloksen kannalta on yhdentekevää, onko henkilö saapunut perheenkokoajana vai perheenjäsenenä.

Kansainvälisten velvoitteiden vuoksi Suomi ei ole voinut rajoittaa pakolaisstatuksen saaneiden oikeutta yhdistää perhettä, jos se tehdään kolmen kuukauden sisällä oleskeluluvan myöntämisestä, mutta sama rajoite ei koske muita kategorioita. Pääperiaatteen pitää olla, että perheperusteinen oleskelulupa myönnetään, jos perheenkokoaja pystyy osoittamaan riittävän toimeentulon tason. Suomessa on pidettävä kiinni Ruotsin tapaan pakolaisstatuksen saaneiden kohdalla kolmen kuukauden aikarajasta, jonka jälkeen myös näiltä henkilöiltä voidaan perheenyhdistämisissä edellyttää riittävää toimeentuloa eikä poistaa sitä, kuten hallitus esittää.

Humanitaarisen maahanmuuton ei tulisi perustua pysyvään maahanmuuttoon vaan väliaikaiseen. Kun suojelua saaneen henkilön kotimaa tai sen osa on riittävän turvallinen ja kansainväliselle suojelulle ei ole enää perusteita, tulisi henkilön lähtökohtaisesti palata kotimaahan. Kansalaisuuden saamisen ehtoja on vastaavasti merkittävästi kiristettävä. Asumisaikavelvoitteen pidentäminen, toimeentulovaatimus sekä nuhteettomuuden ja yleisen yhteiskuntaan integroitumisen varmistaminen työn tai opiskelun kautta ovat välttämättömiä vaatimuksia kansalaisuuden saamiseksi.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan tapaan perheenyhdistämisen edellytykseksi on säädettävä riittävän kokoinen asunto. Monet Euroopan maat, kuten Alankomaat, Belgia, Tanska, Norja ja Itävalta, vaativat avio- ja avopuolisoiden perheenyhdistämisen ehtona kummaltakin osapuolelta 21 vuoden tai 24 vuoden minimi-ikärajaa. Tämä käytäntö ehkäisee etenkin maahanmuuttajien pakkoavioliittoja, mikä puoltaa vahvasti sen käyttöönottoa Suomessakin.

Perheenyhdistämisoikeuden kytkeminen riittävään toimeentuloon ja muihin perheenyhdistämisdirektiivin sallimiin lisäkriteereihin tukee kotoutumista ja vähentää julkissektorille tulevia kustannuksia. Maahanmuuttajalle syntyy automaattisesti kannuste edetä kotoutumispolullaan, jos työllistyminen on edellytyksenä sille, että perhe voidaan yhdistää lähtömaasta. Maahanmuuttajien perheenjäsenet käyttävät kantaväestöä huomattavasti enemmän verorahoitteisia palveluita ja vastaanottavat tulonsiirtoja useammin kuin kantaväestö. On siksi vastuullista politiikkaa, että maahanmuuttosäännöksiä kiristetään, jotta valtio- ja kuntatalous eivät kuormittuisi liikaa.

Perheenyhdistämistä helpottavassa esityksessä vielä erikseen lievennetään maahantulon kiertämisen säännöksiä, jos kyseessä on alaikäinen henkilö. Maahanmuuttovirasto epäilee esityksen lisäävän ankkurilapsiongelmaa eli tilanteita, joissa alaikäinen kannattaa lähettää yksin lähtömaasta Suomeen. Myös valtiovarainministeriö esittää lausunnossaan taloudellista ja budjettipoliittista kritiikkiä esitystä kohtaan. Suojelupoliisi omassa lausunnossaan huomauttaa, että hallituksen esittämät muutokset ulkomaalaislakiin alaikäisten toimiessa perheenkokoajana helpottaisivat kansallista turvallisuutta uhkaavien yksilöiden Suomeen pääsyä.

Hallituksen esitys tulisi edistämään alaikäisten lasten ihmissalakuljetusta, kun perheet lähettäisivät lapsiaan monin tavoin vaarallisille ja usein traumatisoiville matkoille perheenyhdistämisen toivossa. Maahantulon kiertämistä koskevalla pykälällä on voitu puuttua tähän ongelmaan, ja se on myös lapsen edun mukaista.

Humanitaarisen maahanmuuton kustannuksista

Suurin osa maahanmuuton kustannuksista syntyy sosiaaliturvamenoista ja palveluista. Välittömät kustannukset, kuten vastaanottokulut tai kotouttaminen, ovat murto-osa tästä. Virallisista rekisteriaineistoista ja tilastoista kootut tutkimukset kertovat yksiselitteisesti humanitaarisen maahanmuuton olevan erittäin merkittävä kustannus Suomessa. Valitettavasti aihe on edelleen eräänlainen tabu poliittisessa keskustelussa — jopa tilanteessa, jossa julkisen talouden tila on näin huolestuttava.

Tilastotiedot osoittavat, että kantaväestöön verrattuna Lähi-idästä ja sen lähialueilta (ml. Afganistan) tullut maksaa vuodessa 16 000 euroa vähemmän veroja kuin saa tulonsiirtoja ja käyttää julkisia palveluita. On selvää, että tällainen maahanmuutto on yksiselitteisen negatiivista julkisen talouden kannalta. Jos Suomi ottaisi maahan esimerkiksi 1 000 afganistanilaista lisää (kuten on esitetty), heidän yhteenlaskettu vaikutuksensa Suomen julkiselle taloudelle koko elinkaarensa ajalta on ainakin -500 miljoonaa euroa. Summa voi kasvaa perheenyhdistämisten myötä miljardiin euroon.

Hyvin suuriin kustannuksiin johtavat yhtäältä matalat työllisyysasteet ja palkat, toisaalta kymmenkertaiset toimeentulotuet kantaväestöön verrattuna — myös pitkän maassaoloajan jälkeen. Heikko pärjääminen jatkuu myös toisessa sukupolvessa — yli 50 prosenttia saa toimeentulotukea 20-vuotiaana. Maahanmuutto kuormittaa yliedustetusti myös useita muita yhteiskunnan verorahoitteisia sektoreita, lastensuojelusta poliisitoimen kautta oikeuslaitokseen. Kaikella tällä on merkittävä kustannusvaikutus.

Humanitaarinen ja sosiaaliperustainen maahanmuutto pahentaa merkittävästi Suomen kestävyysvajetta sekä lisää vero- ja velkataakkaa. Rajalliset resurssimme tulee kohdistaa omien vähäosaistemme ja apua tarvitsevien auttamiseen.

Talous ei kestä

Suomen hallitus on sitoutunut lisäämään rahaa ulkomaille ja maailmanparannukseen, maahanmuuttoon, ilmastopolitiikkaan ja EU-paketteihin. Julkinen talous on kriisissä, valtiosta kuntiin, eikä lyhyeksi jäävä kasvu onnistu korjaamaan sen paremmin kroonisia alijäämiä kuin taittamaan velkaantumista. Suomen julkisen talouden tila ei ole kestävä, mutta hallitus entisestään paisuttaa sen kokoa ja lisää veronmaksajan taakkaa toissijaisilla ja oman ideologiansa mukaisilla hankkeilla. Järjestelmän kestävyys uhkaa murtua, ja hyvinvointiyhteiskunnan perusrahoitukselta ja palveluilta tippuu pohja.

Hallitsemattoman humanitaarisen maahanmuuton edistämisen sijaan hallituksen tulisi etsiä keinoja ja keskittää resursseja koulutetun ulkomaalaisen työvoiman maahanmuuton edistämiseksi. Hallitus keskittyy maahanmuuttopolitiikassaan lisäämään vetovoimatekijöitä ainoastaan niiden osalta, joille työllistyminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikeaa.

Vastuuntuntoinen hallitus ei tällaisessa tilanteessa, koronakriisin juuri väistyessä, tekisi mitään muita kuin suomalaisten välitöntä hyvinvointia, turvallisuutta ja maan taloudellista elpymistä tukevia toimia. Humanitaarisen ja sosiaaliperäisen maahanmuuton vauhdittaminen ja houkuttelu on vastuutonta ja epäoikeudenmukaista maamme omia kansalaisia ja veronmaksajia kohtaan.

Välikysymys

Emme hyväksy hallitsemattoman ja Suomelle haitallisen maahanmuuton lisäämistä emmekä hallituksen esittämiä maahanmuuttopolitiikan lievennyksiä. Velan kasvu, alijäämä ja muut julkistalouden ongelmat edellyttävät tarkkaa talouspolitiikkaa, jossa menokohteet on asetettu tärkeysjärjestykseen. Siksi esitämme hallitukselle vastattavaksi välikysymyksen maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta.

Ponsiosa
Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

 • Miksi hallitus haluaa toteuttaa kalliin ja vaikutuksiltaan pitkävaikutteisen uudistuksen perheenyhdistämiseen,
 • miksi hallitus haluaa, että Suomi on erityisen houkutteleva turvapaikanhakijoiden kohdemaa Euroopassa,
 • miksi hallitus aikoo tehdä omaa hallitusohjelmakirjaustaankin suuremman löysennyksen perheenyhdistämiseen,
 • onko hallitus ottanut lainsäädännön valmistelussa huomioon, että kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämisen helpottaminen ja siihen liittyvän maahantulosääntöjen kiertämispykälän poistaminen tulevat hyvin todennäköisesti lisäämään alaikäisten ihmissalakuljetusta ja altistamaan lapsia vaarallisille ja traumatisoiville matkoille,
 • aikooko hallitus nostaa pakolaiskiintiötä ja kuinka paljon,
 • kuinka paljon Afganistanista tuodaan ihmisiä pakolaiskiintiön ulkopuolella,
 • miten hallitus on varautunut vuoden 2015 kaltaiseen siirtolaiskriisiin, jossa turvapaikanhakijat liikkuvat halki Euroopan ja jättävät hakemuksensa haluamaansa maahan, kuten Suomeen,
 • miksi esitystä perustellaan kotoutumisen edistämisellä, vaikka minkäänlaista näyttöä asiasta ei ole,
 • miksei hallitus ennemmin edellyttäisi kotoutumista perheenyhdistämisen ehtona,
 • miksi hallitus haluaa helpottaa humanitaarista maahanmuuttoa sen sijaan, että se panostaisi huomattavasti kustannustehokkaammin vain lähialueilla auttamiseen,
 • mistä hallitus kaavailee ottavansa tarvittavat lisäresurssit,
 • mitä menoleikkauksia tai veronkorotuksia hallitus kaavailee maahanmuuton kasvavien kustannusten kattamiseksi,
 • miten esityksestä aiheutuva taloudellisen huoltosuhteen heikentyminen entisestään on tarkoitus kompensoida,
 • onko hallitus sitä mieltä, että humanitaariseen maahanmuuttoon kuluvilla resursseilla ei olisi käyttöä omien kansalaisten auttamisessa, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, kuten mielenterveysongelmiin vastaamisessa,
 • miksi hallitus on lähettänyt Pakistaniin Maahanmuuttoviraston henkilökuntaa avustamaan perheenyhdistämisissä,
 • kuinka paljon tulijoita hallitus on kaiken kaikkiaan valmis ottamaan vastaan,
 • kuinka paljon hallitus on valmis käyttämään julkista rahaa vuodessa humanitaariseen maahanmuuttoon,
 • miten hallitus aikoo toimia, kun yläraja tulijamäärän suhteen on saavutettu,
 • miten hallitus aikoo kantaa vastuun esityksen muista lisääntyneistä ongelmista, kuten rikollisuudesta,
 • miksi hallitus on irtautumassa yleiseurooppalaisesta trendistä kohti tiukkenevaa maahanmuuttopolitiikkaa, josta esimerkkinä on Tanskan sosialidemokraattien hallituksen tavoitetila nollasta turvapaikanhakijasta ja
  mitä hallitus on tehnyt ja suunnittelee tekevänsä koulutetun ulkomaisen työvoiman maahanmuuton houkuttelemiseksi?

Helsingissä 7.10.2021
Riikka Purra ps

Eduskunnan asialistalla keskiviikkona 20.10:

 • Asiakohta 2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta HE 149/2021 vp; Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 21/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotus, sekä vastalause, jossa hylkäysehdotus ja uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus) (vain äänestys).
 • 3. Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta VK 4/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta HE 128/2021 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.

8 Comments

 1. Globalistin tunnustus
  20.10.2021 14:37

  Massamaahanmuuton tarkoitus on aiheuttaa kaaosta, jonka seurauksena kansa vaatii enemmän valvontaa ja turvaviranomaisia paisuttamaan jo ennestään lihavaa pysyvien byrokraattien massaa. Se on askel kohti globaalia kommunistista diktatuuria, jossa alaluokalla (99,9%) puuttuu ihmisoikeudet ja omaisuus.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   20.10.2021 14:38

   Äänestäjien maahantuonti??

   Vastaa
 2. Obelix
  20.10.2021 16:55

  Välikysymys

  ”Emme hyväksy hallitsemattoman ja Suomelle haitallisen maahanmuuton lisäämistä emmekä hallituksen esittämiä maahanmuuttopolitiikan lievennyksiä. Velan kasvu, alijäämä ja muut julkistalouden ongelmat edellyttävät tarkkaa talouspolitiikkaa, jossa menokohteet on asetettu tärkeysjärjestykseen. Siksi esitämme hallitukselle vastattavaksi välikysymyksen maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta.”

  Oikein hyvä ja asiapitoinen välikysymys. MUTTA SILTI, mikä on _PerusSuomalaisen puolueen_ ja eduskuntaryhmän suhde sen liepeillä pyöriviin ja vaikuttaviin Hommafoorumilaisiin ja SuomenSisuun? Kysyn siksi, koska näiden alustoilta on jo vuosia, ehkä jo parikymmentä vuotta moderoitu pois mielipidekirjoitukset, joissa käsiteltiin talouspolitiikkaa ja joissa menokohteet oli asetettu tärkeysjärjestykseen?

  Ps. Jopa SuomenUutisista, puolueen omasta lehdestä moderoidaan / hävitetään pois mielipidekirjoitukset, jotka tukevat – jopa kirjakielellä – puheenjohtaja Riikka Purran poliittisia ulostuloja talouspolitiikan alueella. Eikö Purran ja eduskuntaryhmän pitäisi selvittää, ketkä heidän selkänsä takana tekevät omaa politiikkaansa…vai ovatko asiat niin, että näillä ns. moderaattoreilla on heidän hiljainen hyväksyntänsä?

  Pss. Kysyn siksi, koska äänestäjillä on oikeus tietää. Ja kysyn myöskin sen tähden, koska persujen poliittiset vastustajat näyttävät ajavan aivan prikulleen samaa agendaa, kuin yllämainitut moderoijat?

  Vastaa
 3. Kalergi-suunnitelma
  20.10.2021 17:16

  Viherkommunistis-globalistinen hallituksemme tähtää kantasuomalaisen valkoihoisen väestön tuhoamiseen matalan intensiteetin kansanmurhalla.
  Maahamme tervetulleiksi toivotetutut välimerentakaiset maahantunkeutujat lisääntyvät huomattavasti nopeammin kuin kantasuomalaiset ja niistä sitä paitsi aiheutuu talousasiantuntija Pauli Vahteran laskelmien mukaan yli 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset, jotka käytännössä rahoitetaan kantasuomalaisten veronmaksajien piikkiin otetulla ulkomaanvelalla.

  Viherkommunisti-hallituksen tukema ”työperäinen” maahanmuutto: meille tuotujen kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomien mutta ammattitaitoisten kamelikuskien, lammaspaimenien ja vastaavanlaisten ”huippuosaajien” avulla Suomesta tehdään tekniikan ja talouden kärkimaa!

  Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka mm. tukee johtavan globalistirikollisen Klaus Schwabin esim. Maailman talousfoorumilla esittelemää talousjärjestelmän “nollausta” – siis globaalin rikollisen ”eliitin” kuuliaisia käsikassaroita!
  Agendaan kuuluu myös maapallon väestön väkivaltainen vähentäminen, johon tarkoitukseen yksi työkalu on korona-”rokotteet”, joiden suunnittelu aloitettiin jo vuosia sitten. Globalisti-rikollisten kontrollissa oleva valtavalemedia omalta osaltaan käy massiivista kampanjaa myös vaihtoehtomedioiden ansiosta asioista perillä olevien kansalaisten taivuttamiseen myrkkypiikkien ottamiseen. Jopa eräs Suomen Sodoman-Gomorran kirkon (mm. ns. pride-kulkueiden tukeminen) piispakin on samalla asialla globalisti-rikollisten kanssa.

  Vastaa
  1. Kalergi-suunnitelma
   20.10.2021 19:10

   Globalisti-rikollisten kontrollissa olevaa valtavalemediaa ainoana uutislähteenään käyttäville eli suomalaisten enemmistölle seuraava on luonnolliseti foliohattu-hörhöjen ”salaliittoteoriaa”:

   ”Tekoäly – Suunnitelma ihmiskunnan valtaamiseksi

   ”Cyrus Parsa väittää, että kun [korona-]”rokotteen” avulla kehoon on rakennettu käyttöliittymä ja käyttöjärjestelmä, sielu poistetaan ja jäljelle jää tyhjiö, joka helpottaa muukalaisdemonisen entiteetin lataamista kehoon, jota se sitten hallitsee.”

   (Vastuuvapauslauseke – Pablo on pitkäaikainen yhteistyökumppani. Tämä materiaali on palkkatasoni yläpuolella, mutta postitan sen, koska se on myös mielenkiintoisinta tietoa, johon olen tänään törmännyt. Pyydän asiantuntevampia lukijoita ottamaan kantaa).

   Pablo
   (henrymakow.com)

   Työskenneltyäni lainvalvonnan ja tiedustelun eri osa-alueilla 47 vuoden ajan voin yksiselitteisesti todeta, että tämä kampanja on luonnoton ja epäinhimillinen, koska yksikään ilmiantaja tai loikkari, noin 3-4 tuhannesta ihmisestä, joilla on vähintäänkin arviolta intiimiä ja yksityiskohtaista sisäpiiritietoa, ei ole kertonut sisäpiirin kertomuksesta, joka koskee näennäistä kansanmurhaa, jota toteutetaan lähes jokaisessa maailman maassa, eli siellä, missä niin kutsuttuja rokotusohjelmia on toteutettu.

   Tämä ylittää kognitiivisen dissonanssin, Tukholman syndrooman, ohjelmoinnin, hypnoosin, muunlaisen mielenhallinnan ja propagandan / petoksen / vaikuttamisoperaatioiden, lahjonnan ja korruption sekä muiden pelon ja psykoosien vaikutukset.

   Rahajälki on ilmeinen, mutta se ei ole todiste siitä, että kyseessä on näennäisesti tarkoituksellinen kansanmurha. Myöskään spekulointi eugeniikasta ja väestökadosta tai kansanmurhasta, jota jotkut kansanmurhan suunnittelijat ovat kirjoittaneet kirjoihin, ei ole vain aihetodiste, joka ei yksinään riittäisi edes syytteen nostamiseen, saati sitten oikeudenkäyntiin.

   Ei yhtään sisäpiirin loikkaria. Mitään ei ole koskaan maailmanhistoriassa pidetty niin salassa ilman loikkareita … joten katson okkulttista ja teologista. Aihetodisteita, valokuvamaisia todisteita satanismista on toki olemassa, erityisesti Britannian merkittävimmästä pankkiirisuvusta.

   parsa2.jpg Nyt tutkin Cyrus Parsan väitteitä – muukalais-demonisia. Normaalisti sitä pidettäisiin outona tai haukkumishulluna, mutta se hulluus, jota viranomaistoiminnassa tapahtuu, erityisesti B2:n (pöhöttynyt pelle Boris Johnson) ja pääkadaverin (tiputteleva Joe Biden) osoittama hulluus, saattaa olla enemmän kuin sopusuhtainen.

   Cyrus Parsa (vas.) on vakaasti sitä mieltä, että rokotteen nanoteknologia monistuu ja pääsee lähes jokaiseen kehon soluun, ottaa haltuunsa ja sitten eliminoi alkuperäisessä muodossaan osan aivoista, jotka ihmisen luonnollisella aivojen alueella on joissakin teologisissa piireissä katsottu olevan ensisijainen alue, joka on luotu Jumalan kuvaksi ihmisruumiissa. Sitten hän väittää, että ”rokotteen” avulla kehon sisälle rakennetun käyttöliittymän ja käyttöjärjestelmän avulla sielu poistetaan ja jäljelle jää tyhjiö, joka helpottaa vieraan demonisen olennon lataamista kehoon, jota se sitten hallitsee. Tähän liittyy jonkin verran kvanttifysiikkaa, kuten hänen oikeudessa esitetyssä jutussaan todetaan.

   Se selittäisi varmasti sen, miksi poliiseja ja asevoimia ruiskutetaan pakottamalla. Aluksi ihmettelin, miten koko ohjelma pannaan täytäntöön, kun niin monet poliisit ja sotilaat kärsivät haittavaikutuksista, mutta jos he toimivat eräänlaisena ulkoisesti ohjattavana biokoneena, normaaleja moraalisia rajoituksia ei sovelleta. Lisäksi täydessä sotatilalainsäädännössä poliisien* suorittamat teloitukset paikan päällä voivat tapahtua muutamassa minuutissa mitättömien syytteiden perusteella, ja ”oikeudenkäynti”, jonka suorittaa tarkastuspisteen alipäällikkö, on Parsan teorian mukainen.

   Lyhyt lisäys, jossa Parsa esiintyy Stew Petersin ohjelmassa: ”AI-järjestön perustaja: Nano Tech Vaccines are Extinction Agenda.” ”Nano Tech Vaccines are Extinction Agenda”.

   Mielenkiintoisia aikoja, joskin järkyttävän pahoja, ja varsinkin nyt Australiassa ja Kanadassa.

   * Sodassa tai täydessä sotatilassa poliisit aseistetaan smgs:llä ja ne tekevät tällaisia kauheita asioita; ainakin näin meille kertoi kaksi koulutuskersanttia vuonna 1975 poliisikokelaan luokassa, jossa olin. En ole kuullut aiheesta sen jälkeen, mutta tiedän miten häikäilemättömiä kaikki poliitikot voivat olla.
   ——————-

   Aiheeseen liittyen – Parsan oikeusjuttu Googlea vastaan

   ————Cyrus A Parsa – Suuri nollaus.”

   https://www.henrymakow.com/2021/10/do-covid-vaccines-replace-the-soul.html?_ga=2.172206756.660940649.1633899030-1848001920.1619893228

   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Vastaa
   1. Pekka Kemppainen
    20.10.2021 19:16

    Jotenkin osasin jo odottaa avaruusliskoja.

    Vastaa
    1. Kalergi-suunnitelma
     20.10.2021 20:12

     Kuulut selvästikin niihin, joille mm. Brysselin Pravda Bilderberg-globalisti Antti Herlin takapirunaan on luotettava ”laatumedia” eli mistä se ei kerro on foliohattu-hörhöjen ”avaruuslisko-tarinaa” ja muuta vastaavaa.
     Olen jo pitkään katsonut, että sivustollasi olevat artikkelit eivät paljoakaan paljasta rikollisten vallanpitäjien sotaa omaa kansaansa vastaan, esim. seuraavanlaista: https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/
     Eli aika tyhjänpäiväiväinen ja hyödytön sivusto, jolle kommenttien kirjoittaminenkin on melkolailla ajanhaaskausta, koska globalisti-rikollisten agendan vastaisuuskin heitetään huuhaaksi luokiteltuna käytännössä roskikseen.

     Vastaa
     1. Pekka Kemppainen
      20.10.2021 21:19

      Kirjoitat kuitenkin. -Ihan hyvä, jatka samaan tapaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top